Starta privat vårdföretag

Key Info:

500 000 kr + uppåt
Image Two

Ett vårdföretag drivs som vilket annat företag som helst, men verksamheten drivs självfallet i enlighet med det avtal som följt av den offentliga upphandlingen. Där regleras omfattningen och under vilken tidsperiod avtalet gäller. Därtill kommer de lagar och regler som anger hur all sjukvård ska bedrivas i Sverige.

Details

Övergången från att vara anställd till att driva eget företag innebär en omorientering på många plan. Som företagare levererar du inte "bara" vård. Du måste även kunna se helheten i företagets ekonomi, skapa intäkter samt förhålla dig till de förutsättningar som finns för vårdföretagare. Mycket av det du tidigare tog för givet är nu upp till dig själv. 

Startar du med andra - välj att arbeta med kollegor som kompletterar varandras egenskaper, erfarenheter och arbetssätt. Plocka gärna in en ekonom i styrelse som kan hjälpa er med olika saker, exempelvis att skriva budget och delägaravtal. Exempel på vårdföretag är fotsjukvård, gynekologklinik, sjukgymnastik eller logopedverksamhet.

Inte bara läkare

En vanlig missuppfattning är att de som startar ett vårdföretag måste ha en läkarlegitimation. I själva verket behöver du inte vara läkare för att bli privat vårdgivare. Yrkesgrupper som exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor och logopeder kan också starta eget vårdföretag. Även personer med annan yrkesbakgrund kan starta företag. Det som krävs är att du blir godkänd för att få bedriva verksamhet inom något av dagens vårdvalsområden. Ansökningsprocessen skiljer sig åt beroende på vilken typ av avtalsform du vill teckna. Var och en av de olika processerna har sina kriterier och förutsättningar som du som vårdföretagare måste förhålla dig till.

Fakta om vård i privat regi

Sedan 90 talet har många nya vårdföretag etablerats i landet och i dag är över 14 000 vårdföretag med och utvecklar Sveriges välfärd. Vissa är stora, andra är små. En del är vinstdrivande, andra helt ideella. De allra flesta vårdtagare har övervägande positiva erfarenheter av privata aktörer. I dag utgör den privata vården och omsorgen cirka 10 procent av Sveriges totala hälso- och sjukvård. Var tredje person har någon gång vårdats privat.

Nästan alla privata vård- och omsorgsföretag arbetar på uppdrag av kommuner och landsting. Besöken finansieras gemensamt med offentliga medel och de privata vårdalternativen är öppna för alla. Både privat och offentlig vård lyder under samma regelverk.

Om du ska starta en privat verksamhet som bedriver vård finns det vissa bestämmelser som är viktiga att känna till. Bland annat bör du som ska starta en privat verksamhet titta extra noga på följande bestämmelser: patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvårdslagen och kraven på informationshantering och journalföring. Information om alla dessa hittar du på http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/privatvard

Stora variationer i branschen

I vård- och omsorgsbranschen ingår i princip allt från träning och friskvård till de mest komplicerade hjärtoperationerna. För delbranscherna gäller olika regler och tillstånd och därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller i just den sektor där du vill verka. De flesta företagen som levererar vård- och omsorgstjänster är små företag med upp till 10 anställda, men det finns också ett fåtal stora företag. Det är vanligare att företagsledaren är kvinna jämfört med många andra branscher, och de flesta som jobbar i branschen är kvinnor.

Tillstånd och behörigheter

Det är vanligt att företag inom vård och omsorg arbetar med den offentliga sektorn som uppdragsgivare och kund. Du har en patient som du ska leverera tjänsten till och sedan får du betalt av kommunen eller landstinget, som också ställer kraven på dig som leverantör och sköter uppföljningen av tjänsterna.

Det går inte att sälja varor eller tjänster till den offentliga sektorn hur som helst, utan ditt företag måste delta i offentliga upphandlingar. Dessutom måste du ofta ha olika tillstånd för att få jobba inom vård och omsorg. För vissa yrkesgrupper inom sjuk- och hälsovården finns det krav på legitimation.

Det är Socialstyrelsen som utövar tillsyn över behörighets- och legitimationskraven. Socialstyrelsen prövar även behörigheten för den som har utländsk utbildning. Kommunen eller landstinget kan också ställa upp behörighetskrav i förfrågningsunderlaget. Det är viktigt att du kontrollerar att du och dina anställda har behörighet att utöva era arbetsuppgifter

Checklista för vårdföretag

Anmälan till socialstyrelsen – du som ska starta eller överta en verksamhet ska anmäla det till Socialstyrelsens vårdgivareregister. Kompetens och legitimationskrav, det finns tjugoen legitimationsyrken inom vård och omsorg. Det är viktigt att du och dina medarbetare har behörighet att utöva era arbetsuppgifter.

Skatter och moms – sjukvård och närliggande tjänster, tandvård samt av kommunen individuellt behovsprövad social omsorg är momsfria tjänster. Det innebär att du som företagare inte ska lägga på moms när du tar betalt för den typen av tjänster.

Läkemedel och hälsoprodukter – alla läkemedel som säljs på den svenska marknaden måste vara godkända av Läkemedelsverket.

Receptförskrivningsrätt – läkare, tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och sjuksköterskor har rätt att skriva ut recept. Det finns olika begränsningar i omfattningen av vilka läkemedel som får föreskrivas.

Information om att överta lokaler – om du övertar en lokal där samma eller liknande verksamhet tidigare bedrivits är det viktigt att kontrollera att det finns giltiga tillstånd för verksamheten. Kontakta kommunen och eventuella andra tillståndsmyndigheter innan du skriver avtal om att överta lokalen.

Hantering av miljöfarligt avfall – för miljöfarlig verksamhet kan föreligga tillstånds- eller anmälningsplikt beroende på vilken verksamhet som du ska bedriva. Kontakta din kommun eller länsstyrelse för mer information om miljöfarlig verksamhet.

Journalföring och vårddokumentation – som legitimerad yrkesutövare måste du föra journal.

Patientförsäkring och säkerhet – alla vårdgivare måste enligt lag vara försäkrade så att vårdtagaren kan få ersättning vid eventuell skada.

Säkerhet och medicintekniska produkter – om du i din verksamhet ordinerar vårdtagare att använda medicintekniska produkter har du ett ansvar för att dessa är säkra, att du instruerar på ett tillräckligt sätt om användandet och att utrustningen har kontrollerats innan den används.

Sekretess och tystnadsplikt i vården – för all personal inom vården och socialtjänsten, oavsett om verksamhet är privat eller offentlig, gäller att uppgifter om en patients tillstånd skyddas av tystnadsplikt. Sekretess och tystnadsplikt regleras på olika sätt beroende på om det är enskild eller allmän verksamhet. Det ska inte vara någon skillnad på integritetskyddet för vårdtagare i en enskild eller allmän vård.

Att överta personal – företagsorganisationerna VIAM, Vårdförbundets organisation för vårdföretagare, samt Almega, vars medlemmar tillhör de tjänsteproducerade bolagen, erbjuder kvalificerad hjälp i dessa frågor.

Marknadsföring

Privatvård är en konkurrenskraftig bransch, med många företag som slåss om kunderna i samma region. För att ditt företag ska sticka ut från de andra, är marknadsföring viktigt. När den görs på ett effektivt sätt kan marknadsföring hjälpa till att skaffa kunder och nå människor när de överväger hem hälsovårdstjänster. 

De flesta av dina kunder är människor med funktionshinder, äldre och andra som behöver hjälp. Skaffa de första klienter är en givande upplevelse. Det innebär starten av verksamheten. Dock måste du se till att din vårdverksamhet ständigt får nya- och behåller gamla kunder. Det bästa sättet att få reda på om kunderna är nöjda är om de kommer tillbaka. 

Gör reklammaterial som brevpapper, flygblad, broschyrer och visitkort. Annonsera ditt vårdföretag i lokala tidningar, på nätet och med flygblad. Genom att köpa utrymme i olika noggrant riktade medier, såsom webb hälsovård sidor och tidskrifter inriktade mot de äldre, kan du hjälpa till att nå fler potentiella kunder. 

Skapa en hemsida, öppna ett konto på sociala medier sidor och skapa en blogg för att nå kunder online. Hyr en grafisk webbdesigner och copywriter för att hjälpa dig att skapa en webbplats som främjar ditt tjänsteutbud. Ett avsnitt om vilka tjänster hemsjukvård du tillhandahåller, till vem du ger dem och de fördelar dina kunder får från dina tjänster. Inkludera ditt telefonnummer, postadress och e-postadress så att potentiella kunder har ett antal sätt att komma i kontakt med dig. 

Delta på hälso- och seniormässor. Detta är ett utmärkt sätt att nätverka med läkare och potentiella kunder, samt att observera vad dina konkurrenter gör för att förbättra sin egen marknadsföring. Skaffa en monter och distribuera broschyrer och visitkort. Håll till hands en kontaktblankett så att du kan få namn, telefonnummer och e-post för ivriga besökare som är intresserade av att få mer information om dina tjänster. 

Var kundfokuserad. Vårdgivare måste vara uppmärksam på kundernas behov. Be om referenser från tidigare kunder, anställda och andra affärsmän. Att ge utmärkt kundservice är viktigaste att få positiva muntliga remisser. Alla som kommer i kontakt med ditt företag är viktiga ombud. 

Direktreklam kan vara ett bra sätt att marknadsföra dina tjänster till en riktad målgrupp via post. Hyr en direktreklam leverantör, som kommer att hjälpa dig att skapa en specifik demografisk profil så att du kan sätta ihop en riktad lista av kunder som kan vara goda kandidater för dina tjänster. Till exempel kan du välja att rikta utskick till en grupp äldre änkor över 70 års ålder som lider av hjärtproblem. Stoppa broschyr och infoblad i kuvert och skicka till utvalda kunder. Spåra och mäta responsen du får från varje dr-kampanj du skickar. 

Designa och skriva ett nyhetsbrev som du kan skicka till kunder på månadsbasis. Skapa en sida för nyhetsbrevet på din webbplats. Ge ett exempel på nyhetsbrev för att visa dem vad de kommer att få. Inkludera tips som är relevanta för de målgrupper som du riktar dig mot. Till exempel, om du gör marknadsföring till äldre män med typ 2-diabetes, erbjud hälsosam kost och tips motion för att hjälpa dem att hantera sin sjukdom. 

Alla som startar nytt företag, oavsett det handlar om vårdföretag eller annan verksamhet, behöver se till att hålla sin kunskap och kompetens uppdaterad. Detta gäller i ännu högre utsträckning dem som säljer sig själva och sitt kunnande.

Resurser

Vårdföretagarna - är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har över 2000 medlemsföretag med drygt 80000 årsanställda.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image