Bostadsanpassning för rörelsehindrade

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Hundratusentals människor lever med olika typer av funktionshinder, och ofta dessa kan omvandla livets enklaste uppgifter till stressiga och skrämmande sysslor. Det behövs ofta en bostadsanpassning för att de människorna ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

De bostadsbehov och krav för människor som lever med funktionshinder är mycket annorlunda än för personer utan funktionshinder. Dörrar måste vara tillräckligt bredda för att rymma rullstolar, strömbrytare måste vara lägre och eluttag måste vara högre. Kök och badrum måste ofta anpassas helt och ramper och andra säkerhetsobjekt måste installeras i hemmet. 

Details

Genom ombyggnad och individuell anpassning av bostäder ges funktionshindrade möjligheten att bo kvar och leva ett så normalt liv som möjligt i vanliga bostäder och bostadsområden. Det första steget i en beställning är att hitta en entreprenör med erfarenhet och kompetens att renovera ett hem för någon som är fysiskt handikappad eller funktionshindrad. 

Intresserad av att starta egen byggfirma inom ett nischat område? Din erfarenhet som elektriker eller inom byggbranschen kan underlätta att komma in i denna typ av verksamhet.

Verksamhet

Du startar ett byggföretag som specialiserat sig på bostadsanpassningar för funktionshindrade. Denna typ av specialiserade renoverings och anpassningstjänster är inget fritidsföretag utan har en del seriösa krav som måste övervägas, ditt företag måste oftast vara upphandlad från kommunen för att utföra arbeten, du måste ha alla nödvändiga försäkringar, licenser, goda referenser etc.

Framför allt behöver du erfarenhet inom bostadsanpassningar för handikappade personer. Entreprenad avtal ingås mellan beställaren (som ofta får hjälp av kommunen) och entreprenören. Du har kontakter med leverantörer av olika produkter och redskap för handikappade och vid arbetsutföranden samarbetar med skickliga underleverantörer när det behövs. 

Hos kommunen kan du få mycket värdefull information om vem som kan utföra byggarbeten eller bostadsanpassningar för handikappade personer och vilka krav ställs.

Köp dina verktyg

Inventera dina verktyg och utrustning och köp det du behöver, som du inte redan äger. För en sådan verksamhet måste du ha tillgång till alla tillgängliga verktyg inklusive (men inte begränsat till) bärbart sågbord, luftkompressor, slipmaskin, sladd och sladdlösa borrmaskiner, sågar, cirkulär, sticksåg, tigersåg, olika förlängningssladdar, standard handverktyg, stegar och en god lastbil eller skåpbil.

Marknadsföring

Lägg in visitkort och flygblad på anslagstavlor i postkontor, livsmedelsbutiker och shoppingcentra. Gå till handikapp föreningar och lämna infoblad, prata med alla du känner, gå till specialaffärer och butiker, annonsera lokalt. Trycka företagets namn och telefonnummer på arbetsbilen är också utmärkt att exponera ditt företag. 

Det mest effektiva sättet att marknadsföra denna typ av renoveringstjänsten är att bygga en utställningslokal som speglar de förändringar och förbättringar som kan göras till en ny eller befintligt hem för att göra husen mer funktionella och användarvänliga för funktionshindrade personer. Alternativt, om din budget inte tillåter dig att genomföra denna typ av showroom kan du marknadsföra fortfarande dina tjänster med hjälp av broschyrer och andra hjälpmedel. Däremot har denna typ av marknadsföring inte samma typ av effekt som en praktisk showroom kan ge kunder.

Bostadsanpassning - fakta

Enligt handikappservicelagen måste kommunen ersätta en gravt funktionshindrad person för de skäliga kostnaderna som han eller hon har för ändringsarbeten i bostaden, om han eller hon på grund av sitt funktionshinder eller sin sjukdom nödvändigtvis behöver dessa åtgärder för att klara av vardagliga aktiviteter. Alla funktionshinder som ställer krav på bostadens fasta funktioner kan berättiga till bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till hyreslägenheter, bostadsrätter eller egna hem. Alla typer av funktionshinder kan få bidrag men bidrag till rörelsehindrade är vanligast. Bidraget kan lämnas till den funktionshindrade för åtgärder i den permanenta bostaden. Bidraget används till individuella anpassningar av bostaden och närmiljön för att underlätta den funktionshindrades dagliga liv i hemmet.

Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus:
- Breddning av dörrar
- Bortmontering av trösklar
- Specialanpassade köksskål

Exempel på hur bostad/närmiljö kan anpassas utomhus:
- Montering av ramper
- Montering av lyftanordningar
- Räcken och ledstänger

Söka bostadsanpassningsbidrag
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnas till kommunen som också beslutar om bidraget. Tillsammans med ansökan ska ett intyg bifogas från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image